Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям (У разі отримання заявником (ліцензіатом) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку)

 • 1
  Анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту
 • 2
  Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).
 • 3
  Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності щодо фінансового стану банку за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, зокрема розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку
 • 4
  Для банку - довідка в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника
 • 5
  Довідка про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)
 • 6
  Довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку
 • 7
  Довідка про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата)
 • 8
  Довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)
 • 9
  Довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)
 • 10
  Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером
 • 11
  Довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому з доданням схематичного зображення такої структури.
 • 12
  Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідка (за наявності) у довільній формі щодо фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, якщо такі накладались на заявника протягом останніх двох років, з доданням копії платіжного документа, що підтверджує сплату таких санкцій, якщо вони не були оскаржені в судовому порядку. Якщо зазначені санкції до заявника не застосовувались, то подається довідка в довільній формі про їх відсутність
 • 13
  Копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо)
 • 14
  Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
 • 15
  Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії
 • 16
  Копії документів, що підтверджують право власності заявника на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру)
 • 17
  Довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)
 • 18
  Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичну особу, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника
 • 19
  Довідка щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку(крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені по батькові та стажу трудової діяльності на посадіголовного бухгалтераабо бухгалтура (для фізичної особи) з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом, печаткою заявника (у разі наявності)
 • 20
  Копія свідоцтва, виданого органом, який здійснює державне регулювання діяльності заявника (ліцензіата) - небанківської фінансової установи, що не є професійним учасником ринку цінних паперів, щодо включення до відповідного державного реєстру фінансових установ (з відповідними додатками до нього у разі їх наявності), засвідчена підписом керівника та печаткою заявника
 • 21
  Копія фінансової звітності за останній звітний рік, у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), засвідчена заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав)
 • 22
  Копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками
 • 23
  Нотаріально засвідчена копія статуту заявника з відміткою державного реєстратора про проведення його державної реєстрації