Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління іпотечним покриттям (Для банків, які не отримували ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, та для небанківських фінансових установ, які не є професійними учасниками фондового ринку)

 • 1
  Аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).
 • 2
  Довідка в довільній формі про наявність відокремленого приміщення у такого підрозділу банку для здійснення зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку, засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (для банку)
 • 3
  Довідка про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)
 • 4
  Довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку
 • 5
  Довідка про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата)
 • 6
  Довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)
 • 7
  Довідка про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)
 • 8
  Довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером
 • 9
  Довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому з доданням схематичного зображення такої структури.
 • 10
  Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідка у довільній формі про наявність обладнання та програмного комплексу, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією, зокрема подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису (із зазначенням назви такого комплексу)
 • 11
  Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідка (за наявності) у довільній формі щодо фінансових санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, якщо такі накладались на заявника протягом останніх двох років, з доданням копії платіжного документа, що підтверджує сплату таких санкцій, якщо вони не були оскаржені в судовому порядку. Якщо зазначені санкції до заявника не застосовувались, то подається довідка в довільній формі про їх відсутність
 • 12
  Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія затвердженої організаційної структури заявника з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
 • 13
  Засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії
 • 14
  Заява про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)
 • 15
  Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичну особу, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника
 • 16
  Для банків - копії банківської ліцензії та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі її наявності, які видані) Національним банкам України, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника
 • 17
  Нотаріально засвідчена копія статуту заявника з відміткою державного реєстратора про проведення його державної реєстрації
 • 18
  Копії внутрішніх положень заявника (ліцензіата), що визначають порядок надання послуг щодо відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками