Видача ліцензії на надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти

 • 1
  Відомості про кількісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки та обсяг її фондів
 • 2
  Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою)
 • 3
  Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг, погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією
 • 4
  Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги
 • 5
  Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (за наявності), перша сторінка паспорта)
 • 6
  Копії затверджених в установленому порядку навчальних планів
 • 7
  Копія рішення про утворення відокремлених підрозділів, їх реєстрацію та положення про них (у разі наявності)
 • 8
  Копія рішення про утворення відокремлених підрозділів, їх реєстрацію та положення про них (у разі наявності)
 • 9
  Заява про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти