Надання спеціального дозволу без проведення аукціону на користування надрами з метою геологічного вивчення; геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки; геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ вуглеводнів, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ)

 • 1
  Заява про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону
 • 2
  Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
 • 3
  Пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр із зазначенням мети її геологічного вивчення, потужності підприємства
 • 4
  Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр
 • 5
  Оглядова карта (масштаб 1:200000)
 • 6
  Ситуаційний план
 • 7
  Оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000), з лініями проектних геологічних розрізів
 • 8
  Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод).
 • 9
  Геологічні розрізи
 • 10
  Засвідчена в установленому порядку виписка з пооб'єктного плану, у разі проведення геологічного вивчення за рахунок коштів державного бюджету
 • 11
  Результати проведення геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище (площа) виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища (площі)
 • 12
  Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру
 • 13
  Для надання дозволу з метою виконання угод про розподіл продукції подаються: засвідчена копія укладеної угоди про розподіл продукції; засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію укладеної угоди про розподіл продукції; засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб); копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця
 • 14
  Результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля)
 • 15
  Для власника цілісного майнового комплексу - засвідчені копії документів, що підтверджують право власності на такий цілісний майновий комплекс, та відомості за підписом власника цілісного майнового комплексу про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для виробництва кінцевої (готової) продукції, придатної для використання за призначенням кінцевим споживачем без додаткової промислової обробки (переробки), разом з копіями підтвердних документів, засвідченими підписом власника цілісного майнового комплексу, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності на зазначену матеріально-технічну базу, засвідченими підписом власника цілісного майнового комплексу