Надання без проведення аукціону спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин

 • 1
  Заява про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону
 • 2
  Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою)
 • 3
  Пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства
 • 4
  Результати хімічного та бактеріологічного аналізу води.
 • 5
  Копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах про затвердження (апробацію) запасів у повному обсязі
 • 6
  Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр
 • 7
  Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод).
 • 8
  Ситуаційний план
 • 9
  План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі
 • 10
  Структурна карта (для родовищ нафти і газу)
 • 11
  Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками
 • 12
  Програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності
 • 13
  Оглядова карта (масштаб 1:200000)
 • 14
  Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру
 • 15
  Для надання дозволу з метою виконання угод про розподіл продукції подаються: засвідчена копія укладеної угоди про розподіл продукції; засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію укладеної угоди про розподіл продукції; засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб); копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця
 • 16
  Результати оцінки впливу на довкілля (звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля)