Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти

 • 1
  Відомості про кількісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки та обсяг її фондів
 • 2
  Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою)
 • 3
  Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг, погоджена Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією
 • 4
  Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги
 • 5
  Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (за наявності), перша сторінка паспорта)
 • 6
  Копії затверджених в установленому порядку навчальних планів
 • 7
  Копії установчих документів
 • 8
  Довідка центрального органу управління освітою держави місцезнаходження вищого навчального закладу про акредитацію – іноземної юридичної особи про акредитацію (визнання) навчальних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності
 • 9
  Дозвіл вищого навчального закладу – іноземної юридичної особи на право використання його навчальних програм та видачу документа за результатами навчання
 • 10
  Документ про реєстрацію вищого навчального закладу – іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження, легалізований в установленому порядку
 • 11
  Копія рішення про утворення відокремлених підрозділів, їх реєстрацію та положення про них (у разі наявності)
 • 12
  Програма та навчальний план, за якими надаватиметься освітня послуга
 • 13
  Документ, що підтверджує визнання програми, за якою проводиться навчання в Україні, іноземною державою – засновником вищого навчального закладу (якщо це передбачено законодавством відповідної держави)
 • 14
  Копії документів, що засвідчують правові засади легалізації та утворення вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження навчального закладу на утворення та діяльність такого вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави)